znajdziemy dla Ciebie idealnego partnera
Zarejestruj się teraz

Ogólne Warunki Świadczenia Usługi be2 (zwane dalej „Warunkami ogólnymi")

  (Ostatnia zmiana w dniu 03.05.2022)

 

Ogólne Warunki Świadczenia Usługi be2 określają zasady korzystania z serwisu be2 (zwanego dalej „Serwisem be2"), obsługiwanego przez spółkę be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg, zwaną dalej „be2".

Z chwilą zarejestrowania w Serwisie be2 Klient oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował Warunki ogólne. Warunki ogólne stanowią tym samym integralną część umowy.

Warunki ogólne obowiązują wszystkich klientów, również tych, którzy korzystają z Serwisu be2 poza terytorium Polski.

Uwaga: nie obsługujemy klientów rezydujących w Luksemburgu. Jeżeli jesteś rezydentem Luksemburga, nie możesz się zarejestrować w tej usłudze. Klauzule Warunków Ogólnych 13. (3), 2. (6), 8. (3), 8. (1), 9. (2) §4 nie mają już zastosowania do klientów rezydujących w Luksemburgu.

Korzystać z Serwisu be2 mogą osoby, które ukończyły 18 lat.

1. Przedmiot umowy

(1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Serwisem be2 mogą być zarówno świadczenia nieodpłatne, jak i odpłatne. Rejestracja w Serwisie be2 jest bezpłatna, dodatkowo płatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Klienta po uiszczeniu stosownej opłaty. Przed skorzystaniem ze świadczenia odpłatnego Klient informowany jest, że dane świadczenie jest odpłatne oraz jaki jest jego koszt. Serwis be2 oferuje Klientowi między innymi następujące świadczenia (patrz również punkt 3. „Serwis be2 oraz zakres świadczeń"):

 • Wykonanie testu osobowości;
 • Opracowanie indywidualnego wyniku testu w oparciu o dane, które Klient podał w ramach testu osobowości. Klient poznaje wówczas nie tylko przetworzone informacje na swój temat, otrzymuje również opis swojego idealnego partnera;
 • Wprowadzenie Klienta do bazy danych Serwisu be2 S.à.r.l. oraz zarządzanie danymi;
 • Umożliwienie kontaktu z innymi Klientami Serwisu be2 S.à.r.l. .

(2) Przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Serwisem be2 nie jest ani kojarzenie małżeństw, ani pośrednictwo matrymonialne, ani aktywność zorientowana na bezpośrednie ustanowienie związku partnerskiego lub małżeństwa.

(3) Serwis be2 oferuje swoje usługi wyłącznie w celach prywatnych. Rejestrując się do Serwisu be2 Klient zobowiązuje się wykorzystywać Serwis be2 wyłącznie do celów prywatnych, a nie zarobkowych lub zawodowych.

(4) Do korzystania z Serwisu be2 niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. Korzystanie z Serwisu be2 oraz zawarcie umowy

(1) Korzystanie z Serwisu be2 wymaga rejestracji. Podczas rejestracji Klient wybiera nazwę użytkownika, pod którą widoczny będzie dla innych klientów Serwisu be2, oraz hasło osobiste. Podany adres e-mail służy wyłącznie kontaktowaniu się Serwisu be2 z Klientem i nie jest przekazywany innym Klientom Serwisu be2.

(2) Rejestrując się Klient akceptuje niniejsze Warunki ogólne oraz oświadcza, że jest pełnoletni, tzn. że ukończył 18 lat.

(3) Umowa pomiędzy Klientem a Serwisem be2 zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania się Klienta. Umowy tej dotyczą niniejsze Ogólne Warunki. Rejestracja jest bezpłatna.

(4) W momencie zamówienia odpłatnego świadczenia zarejestrowany Klient uzyskuje tzw. „członkostwo Premium", do którego także zastosowanie mają Warunki ogólne. Klient informowany jest o odpłatności świadczenia oraz o obowiązujących cenach i warunkach zapłaty. Umowa dotycząca odpłatnych świadczeń zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Klienta obowiązku zapłaty na stronie internetowej Serwisu be2 poprzez kliknięcie pola akceptacji.

(5) Klient oświadcza, że dane podane podczas rejestracji, zamówienia oraz zapłaty są prawdziwe.

(6) be2 ma prawo zablokować dostęp do serwisu, jeżeli klient   korzysta z serwisu i/lub strony internetowej naruszając przepisy prawne; naruszając jedno lub więcej praw osób trzecich lub też łamie obowiązujące obecnie obowiązki klienta - szczegóły patrz dalej. 6. Obowiązki Klienta. Blokada dostępu lub usunięcie konta ze wskazanych powyżej przyczyn nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za zamówione świadczenie. W przypadku ciężkiego naruszenia przez Klienta postanowień Warunków ogólnych lub umowy, Serwis be2 zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do (350,00 EUR). Żądanie przez Serwis be2 odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.

3. Serwis be2 oraz zakres świadczeń

(1) Świadczenie usług przez Serwis be2 rozpoczyna się z chwilą rejestracji od testu osobowości. Test ten składa się z szeregu pytań psychologicznych, na które Klient udziela odpowiedzi.

(2) W oparciu o odpowiedzi Klienta Serwis be2 sporządza indywidualny wynik testu Klienta w formie elektronicznej. Wynik testu przekazywany jest Klientowi.

(3) Odpowiedzi Klienta, wynik testu sporządzony w oparciu o odpowiedzi Klienta oraz dalsze dane osobowe wprowadzane są do bazy danych Serwisu be2 S.à.r.l. i tam są porównywane z danymi innych Klientów Serwisu be2 S.à.r.l.. Porównanie następuje na podstawie algorytmu matematycznego (operacji obliczeniowej), umożliwiającego określenie zgodności dwóch profili Klientów.

(4) Jako wynik porównania danych Klienta z danymi innych Klientów Serwisu be2, Klient otrzymuje listę tych Klientów, którzy najbardziej do niego pasują, w formie anonimowych profili skróconych.

(5) Klient może wówczas skontaktować się z zaproponowanymi mu innymi Klientami Serwisu be2. Bezpośredni kontakt pomiędzy Klientami Serwisu be2 możliwy jest dopiero w przypadku wzajemnej zgody Klientów. Taka wzajemna zgoda może zostać uzyskana w ten sposób, że dany Klient prześle swój anonimowy profil skrócony do wybranych przez siebie Klientów (tzw. „nawiązanie kontaktu"). Drugi Klient może wówczas zadecydować, czy chce odpowiedzieć czy nie. Nawiązanie kontaktu w rozumieniu Warunków Ogólnych następuje również wówczas, gdy Klient przystaje na propozycje kontaktu ze strony innego Klienta. Komunikacja pomiędzy Klientami następuje za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacyjnego Serwisu be2. W niektórych krajach funkcja czatu wideo jest dostępna dla użytkowników premium.

(6) Możliwość nawiązywania kontaktów oraz przekazywania wiadomości jest odpłatna, o ile podczas zawierania umowy nie uzgodniono inaczej.

(7) Możliwość nawiązywania kontaktów oraz przekazywania wiadomości w wewnętrznym systemie komunikacyjnym Serwisu be2 każdy Klient nabywa po uiszczeniu stosownej opłaty. Usługa ta świadczona jest przez czas określony np. trzy, sześć miesięcy (tzw. „czas trwania umowy").

Przez miesiąc należy rozumieć nie miesiąc kalendarzowy, tylko okres od określonego dnia danego miesiąca do analogicznego dnia następnego miesiąca (np. od 15 lutego do 15 marca). Jeśli w przypadku ustalanego wg miesięcy terminu w ostatnim miesiącu brakuje dnia właściwego dla upływu terminu, wówczas termin kończy się wraz z upływem ostatniego dnia tego miesiąca (np. trzymiesięczny termin, liczony od dn. 30 listopada, kończy się dn. 28 lutego następnego roku).

(8) Przed uzyskaniem dostępu do świadczeń odpłatnych Klient wyraźnie informowany jest o istniejącym obowiązku zapłaty. Przypadające koszty, zakres świadczeń oraz obowiązujące warunki zapłaty wyjaśniane są w ramach procedury zamawiania danego odpłatnego świadczenia.

(9) Serwis be2 nie gwarantuje, że podane przez Klientów dane są prawdziwe.

Serwis be2 nie gwarantuje, że w trakcie obowiązywania umowy dojdzie do wzajemnie skutecznego nawiązania kontaktu.

(10) Zasadniczo, usługa świadczona przez be2 dostępna jest 24/7. Dostępność szacuje się na 99.5% w ujęciu rocznym. Powyższa wartość nie obejmuje przerw związanych z konserwacją lub aktualizacją oprogramowania lub spowodowanych czynnikami, które nie są zależne od be2, jak niedostępność usług internetowych z winy osób trzecich lub z powodu siły wyższej. be2 zaleca swoim klientom korzystanie z najnowszej (przeglądarki) technologii oraz zastosowanie odpowiednich ustawień przeglądarki (aktywacja Java script, cookies oraz pop-ups) dla lepszego użytkowania be2. W przypadku stosowania nieaktualnej lub niestandardowej technologii, be2 nie może zagwarantować prawidłowego działania wszystkich usług i funkcji.

(11) Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie treści przesłane przez niego do serwisu be2 są dostępne do wglądu przez wszystkich klientów z jego listy polecanych kontaktów. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy inni klienci zarejestrowali się w serwisie prowadzonym przez be2 S.à.r.l. czy za pośrednictwem innych stron internetowych/aplikacji czy partnerów współpracujących z be2 S.à.r.l.. W ten sposób klienci mogą czerpać korzyści z centralnej bazy prowadzonej przez be2 S.à.r.l. w stosunku do usług, które są dostępne za pośrednictwem różnych domen i serwisów internetowych/aplikacji , widząc tych użytkowników w kontaktach rekomendowanych.

4. Wzajemne powiadomienia dokonywane przez Klienta i Serwis be2

(1) Wiadomości z be2 do klienta są wysyłane za pośrednictwem ekranów wyświetlanych po „Zalogowaniu”, tj. Kiedy klient wprowadził swoją nazwę użytkownika i hasło, lub na adres e-mail podany przez klienta podczas rejestracji lub aktualnie przechowywany przez klienta w jego profilu.

(2) Wiadomości od Klienta do Serwisu be2 przesyłane są pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie be2 (np. [email protected]), listem lub faksem. W przypadku kontaktu z be2 listownie lub faksem, w celu unikalnej autoryzacji i ochrony przed nadużyciem, absolutnie konieczne jest, aby Klient podał przynajmniej swój adres e-mail zarejestrowany w serwisie be2, kraj, w którym korzysta z usług be2 oraz nazwę użytkownika w korespondencji z be2. W przypadku kontaktowania się z be2 za pomocą poczty elektronicznej, w celu autoryzacji i ochrony przed nadużyciem, absolutnie konieczne jest, aby wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Klienta do be2 były wysyłane z adresu e-mail podanego przez Klienta podczas rejestracji lub obecnie przechowywanego przez Klienta w jego profilu.

5. Odpowiedzialność cywilna Serwisu be2

(1) Serwis be2 nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa za materiały i dane przekazywane i publikowane na łamach Serwisu be2 przez Klientów oraz za ich prawdziwość, rzetelność i autentyczność. Serwis be2 nie odpowiada za poprawność danych podanych przez Klientów Serwisu be2 w teście osobowości. Serwis be2 nie odpowiada tym samym również za prawidłowość sporządzonego wyniku testu oraz porównania profili Klientów, gdyż sporządzenie wyniku testu oraz porównanie profili Klientów następuje w oparciu o podane dane. Jeżeli dowiemy się o tym, że klient narusza przepisy prawne; narusza jedno lub więcej praw osób trzecich lub też narusza obowiązujące obecnie zobowiązania klienta określone w punkcie 6, wówczas zastosowanie znajduje punkt 2.6.

(2) Bezpośrednie podjęcie kontaktu pomiędzy Klientami Serwisu be2 następuje wyłącznie za obopólną zgodą (patrz punkt 3 „Serwis be2 oraz zakres świadczeń"). Serwis be2 nie ponosi tym samym odpowiedzialności, jeśli w okresie obowiązywania umowy nie zostanie podjęty żaden kontakt. Serwis be2 dokłada natomiast wszelkich starań w zakresie pośrednictwa w kontaktach pomiędzy Klientami Serwisu be2 poprzez zapewnienie odpowiednich warunków technicznych. Serwis be2 nie odpowiada za zdarzenia, które mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Klientami, którzy poznali się za pośrednictwem Serwisu be2.

(3) Serwis be2 nie odpowiada za nadużywanie przez innych danych i informacji, gdyż mimo wyraźnego zakazu (patrz punkt 6 „Obowiązki Klienta") Klienci mogą korzystać z Serwisu be2 z naruszeniem prawa. Serwis be2 nie odpowiada tym samym również w przypadkach, gdy informacje, które Klient sam udostępnił osobie trzeciej, wykorzystywane są przez osobę trzecią w sposób bezprawny.

(4) be2 nie gwarantuje, że serwis będzie działał bez zarzutu przez cały czas, tzn. że będzie nieustannie dostępny bez żadnych zakłóceń. W szczególności be2 nie odpowiada za usterki sprzętu technicznego ani za jakość dostępu do usług z powodu działania siły wyższej lub zdarzeń będących poza kontrolą be2 (np. awarii sieci komunikacyjnych).

(5) be2 nie odpowiada za bezprawne pozyskanie danych osobowych  klienta przez osoby trzecie, np. w formie dostępu do bazy danych przez hakerów.

(6) Za straty inne niż wynikające z w/w przyczyn be2 będzie odpowiadać tylko w przypadkach zamierzonego lub rażącego zaniedbania ze strony swego kierownictwa, pracowników lub wykonawców, a odpowiedzialność taka jest proporcjonalna do innych powodów, które przyczyniły się do powstania straty.

(7) be2 odpowiada tylko za nieznaczne zaniedbanie w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub w przypadku, gdy naruszył istotne zobowiązania umowne. Odpowiedzialność w tym drugim przypadku jest ograniczona do przewidywalnych, bezpośrednich strat typowych dla tego rodzaju stosunku umownego.

(8) Odpowiedzialność kontraktowa jest poza tym wykluczona.

6. Obowiązki Klienta

(1) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podane przez siebie dane. Zapewnia on, że podane przez niego dane są prawdziwe. Klient zobowiązuje się nie przekazywać danych osób trzecich jako własnych. Podawanie fałszywych danych narusza postanowienia umowy oraz Warunków Ogólnych i może wiązać się z podjęciem przez Serwis be2 stosownych kroków prawnych.

Klient zobowiązuje się do utrzymywania danych podanych w Serwisie be2, w szczególności danych kontaktowych oraz danych płatniczych, w stanie zaktualizowanym.

Serwis be2 uprawniony jest do sprawdzania treści profilu, w tym zamieszczanych zdjęć, pod względem ich zgodności z prawem, Warunkami ogólnymi oraz umową. Serwis be 2 uprawniony jest do odrzucania, zmiany, a nawet usuwania treści danych.

(2) Klient nie powinien podawać informacji, które nie są od niego wyraźnie wymagane. Dotyczy to w szczególności nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, adresu strony internetowej, numeru telefonu, faksu.

(3) Klient zobowiązany jest do poufnego traktowania danych (w szczególności nazwisk, adresów zamieszkania, adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów oraz faksów) dotyczących poczty elektronicznej, wiadomości i powiadomień otrzymywanych od innych Klientów Serwisu be2 oraz do nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody osoby, której one dotyczą. Przekazywanie danych osób niebędących Klientami Serwisu be2 jest zabronione. Obejmuje to w szczególności korzystanie z funkcji czatu wideo, która jest dostępna w niektórych krajach w ramach Konta Premium.

(4) Klient zapewnia, że nie będzie prowadził działalności komercyjnej za pośrednictwem Serwisu be2 oraz zobowiązuje się do nieprzesyłania innym Klientom Serwisu be2 wiadomości w celach innych niż osobista komunikacja. W szczególności Klient nie będzie reklamować ani oferować towarów lub usług. Klient zobowiązuje się ponadto do nierozsyłania tzw. „spamów" itp. Obejmuje to w szczególności korzystanie z funkcji czatu wideo, która jest dostępna w niektórych krajach w ramach Konta Premium.

(5) Klient zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z Serwisu be2 w celu (obejmuje to w szczególności korzystanie z funkcji czatu wideo, która jest dostępna w niektórych krajach w ramach Konta Premium):

 • rozsyłania materiałów szkalujących, gorszących, pornograficznych lub sprzecznych z prawem;
 • grożenia, nękania, zniesławiania itp.;
 • obiecywania, lub żądania świadczeń pieniężnych;
 • naruszania praw osób trzecich.

Klient zobowiązuje się ponadto do:

 • niewprowadzania do Serwisu be2 danych zawierających wirusy (zainfekowanego oprogramowania);
 • niewprowadzania do Serwisu be2 danych zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej, chyba że Klient jest posiadaczem danego prawa lub posiada konieczną zgodę posiadacza prawa do korzystania z oprogramowania lub materiałów;
 • niekorzystania z Serwisu be2 w sposób mogący negatywnie wpływać na dostępność oferty Serwisu be2 dla innych Klientów;
 • nieingerowania w system komputerowy innych Klientów, w tym w szczególności do niepodejmowania bezprawnych działań związanych z pocztą elektroniczną innych Klientów.

(6) Naruszenie przez Klienta jednego ze wskazanych powyżej obowiązków może prowadzić do wypowiedzenia stosunku umownego przez Serwis be2, co związane jest z natychmiastowym zablokowaniem dostępu do Serwisu be2. Wszelkie roszczenia ze strony Serwisu be2 względem Klienta pozostają aktualne (patrz punkt 2 „Korzystanie z Serwisu be2 oraz zawarcie umowy"(6)).

(7) Jeżeli Klient wykorzysta dane znajdujące się w Serwisie be2 do celów komercyjnych, Serwis be2 może żądać zapłaty kary umownej w wysokości (2.500,- EUR) za każde pojedyncze naruszenie. Żądanie przez Serwis be2 odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.

(8) Klient zobowiązuje się zwolnić Serwis be2 z wszelkich skutków powództw, roszczeń o odszkodowanie, strat i należności, które powstaną w związku z jego zarejestrowaniem się w Serwisie be2 i korzystaniem z niego. Klient zwalnia Serwis be2 w z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej oraz z wszelkich zobowiązań i szkód, które mogą wyniknąć na skutek roszczeń powstałych z powodu pomówienia lub znieważenia, oraz naruszenia praw innych Klientów.

(9) Klient winien odbierać napływające do niego wiadomości i odpowiadać na nie regularnie i w razie potrzeby archiwizować je na własnym komputerze lub innym nośniku danych.

Serwis be2 uprawniony jest, bez zgody i zawiadomienia Klienta do usuwania zapisanych na koncie Klienta wiadomości po upływie dwunastu (12) miesięcy od wysłania lub odebrania wiadomości przez Klienta.

Serwis be2 uprawniony jest, bez zgody i powiadomienia Klienta, do usunięcia konta Klienta, który nie korzysta z bezpłatnego Serwisu be2 S.à.r.l. przez okres przynajmniej sześciu (6) miesięcy. Działanie to służy po pierwsze ochronie danych Klienta, gdyż Serwis be2 przyjmuje, że po upływie tego terminu Klient nie jest już zainteresowany przechowywaniem jego danych, po drugie działanie to służy oczyszczeniu bazy danych Serwisu be2 S.à.r.l. z nieaktywnych Klientów, co równoznaczne jest z poprawą jakości oferowanej usługi.

7. Informacje dotyczące ochrony danych, przetwarzania danych oraz cookies

            Nasza ochrona danych osobowych możesz znaleźć tutaj: https://www.be2.pl/info/ochrona-danych-osobowych

8. Wypowiedzenie umowy, przedłużenie umowy oraz wstrzymanie świadczenia usługi

(1) Wypowiedzenie umowy

Klient może zawrzeć z Serwisem be2 umowę o charakterze odpłatnym (umowa odpłatna) oraz umowę o charakterze nieodpłatnym (umowa nieodpłatna). Umowa nieodpłatna powstaje z chwilą rejestracji Klienta w Serwisie be2.

Klient jest w każdej chwili uprawniony do wypowiedzenia umowy nieodpłatnej bez podania przyczyny. Wypowiedzenie członkostwa następuje poprzez kliknięcie łącza „Dezaktywuj profil" w menu „Ustawienia" na stronie internetowej Serwisu be2.

Serwis be2 uprawniony jest do wypowiedzenia nieodpłatnej umowy z terminem wypowiedzenia 14 dni. Niezależnie od powyższego Serwis be2 jest w każdej chwili uprawniony do wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w niniejszych Warunkach ogólnych oraz umowie.

Wypowiedzenie odpłatnej umowy (tzw. „członkostwa Premium") musi nastąpić co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem danego okresu umownego chyba, że Serwis be2 wskaże inny termin (patrz ustęp 2 niniejszego punktu „Przedłużenie umowy").

be2 chce zapewnić swoim Klientom łatwą procedurę wypowiedzenia umowy. Klient może wypowiedzieć umowę na parę sposobów: w odpowiedniej sekcji w "ustawieniach" na profilu użytkownika lub kilkając tutaj (i postępując zgodnie z instrukcją zakończenia subskrypcji Konta Premium). Dodatkowo Klient może również skorzystać z którychkolwiek podanych poniżej danych kontaktowych i wysłać do nas wyraźną, pisemną i podpisaną deklarację. Aby wykluczyć wszelkie niepożądane działania i pomyłki, Klient musi podać w deklaracji swoje imię i nazwisko, kraj, w którym korzysta z serwisu be2 oraz adres e-mail zarejestrowany w serwisie be2. Wszystkie informacje muszą zastać napisane wyraźnie (DRUKOWANYMI LITERAMI). Wypowiedzenie umowy można wysłać do nas w formie załącznika pocztą elektroniczną ([email protected]), listownie (be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luksemburg Luksemburg ) lub faksem (+48 (22) 485 34 72). 

Informacja : Umowa odpłatna nie może zostać wypowiedziana poprzez zwykłe usunięcie profilu. Usunięcie profilu w przypadku świadczenia odpłatnego nie powoduje rozwiązania stosunku umownego. Usuwając profil Klient rezygnuje jedynie z korzystania z już opłaconego świadczenia. Oznacza to, że Klient nie otrzyma zwrotu dokonanej zapłaty.

Przez pisemne wypowiedzenie rozumie się także przesłanie wiadomości poprzez email oraz faks na adres wskazany w niniejszych Warunkach ogólnych, w sposób w nich wskazany.

(2) Przedłużenie umowy

Umowa o wykonywanie odpłatnej usługi przedłużana jest automatycznie o okres uzgodniony w zamówieniu (np. 3, 6 względnie maksymalnie 12 miesięcy), o ile Klient nie wypowie umowy pisemnie co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem danego okresu umownego - chyba, że uzgodniony został inny termin - podając imię i nazwisko, kraj, w którym korzysta on z Serwisu be2, zarejestrowany w Serwisie be2 adres e-mail. Patrz ustęp 1 niniejszego punktu „Wypowiedzenie umowy", akapit „Wypowiedzenie odpłatnej umowy".

W przypadku abonamentu próbnego, akcji reklamowych itp. mogą zachodzić odstępstwa od tej reguły. W każdym przypadku Klient informowany jest o okresie trwania abonamentu próbnego, możliwości jego wypowiedzenia oraz jego ewentualnym automatycznym przedłużeniu.

Przy zamawianiu odpłatnego świadczenia Klient informowany jest w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia o okresie trwania umowy, dacie rozpoczęcia obowiązywania umowy.

be2 poinformuje Użytkownika poprzez wiadomość email, przesłaną na adres email podany podczas rejestracji o zbliżającym się przedłużeniu abonamentu, przed jego przedłużeniem.

(3) Zaprzestanie usług

Serwis be2 ma prawo zaprzestać częściowo lub całkowicie świadczenia oferowanych usług. be2 poinformuje klienta o planowanym ustaniu usługi i jego zakresie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed  częściowym lub całkowitym ustaniem usługi.

Klienci, którzy zapłacili, ale nie wykorzystali jeszcze w pełni swoich uprawnień do korzystania z serwisu be2 w chwili zatrzymania usług, otrzymają proporcjonalny zwrot należności za niewykorzystane uprawnienia.

9. Reklamacja, opóźnienie w zapłacie

(1) Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pisemnie na podane poniżej adresy:

be2 S.à.r.l. Serwis Klienta be2 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg

lub Faks: +48 (22) 485 34 72 lub E-mail: [email protected]

(2) Zarzuty względem wysokości pobranych z konta lub wskazanych w fakturze kosztów Klient winien zgłosić do Serwisu be2 i uzasadnić (na przykład błąd obliczeniowy) w formie pisemnej w terminie sześciu (6) tygodni od pobrania z konta kwestionowanych kosztów lub otrzymania faktury.

W przypadku uprawnionego zarzutu dochodzona suma jest Klientowi zwracana lub oferowane jest przedłużenie wykonywania odpłatnego świadczenia („członkostwa Premium"). Przedłużenie wykonywania świadczenia odpowiada proporcjonalnie okresowi, do którego Klient wniósł uprawniony zarzut.

Klient ma ponadto prawo wyznaczyć Serwisowi be2 termin pięciu dni roboczych na przywrócenie prawidłowego wykonywania świadczenia. Jeśli przyczyna reklamacji nie zostanie usunięta po upływie tego terminu, Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy. Zwrot niewykorzystanego salda następuje zgodnie z punktem 8 „Wypowiedzenie umowy, przedłużenie umowy oraz wstrzymanie świadczenia usługi", ustęp 1.

Nieistotne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu nie uprawniają do wnoszenia reklamacji. Nieistotne utrudnienie w korzystaniu z odpłatnego świadczenia zachodzi wówczas, gdy okres, w którym Klient nie może korzystać z odpłatnego świadczenia, nie przekracza dwóch następujących po sobie dni.

Serwis be2 zastrzega sobie prawo egzekwowania od Klienta w ramach ustawowych możliwości kosztów powstałych na skutek wykonania płatności za pośrednictwem karty kredytowej z naruszeniem przepisów prawa.

10. Prawa autorskie

(1) Wszelkie prawa do należących do Serwisu be2 programów, procedur, treści oprogramowania, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków, materiałów oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej będących częścią Serwisu be2 przysługują wyłącznie Serwisowi be2. Korzystanie z wszelkich programów i zawartych w nich treści, materiałów oraz marek i nazw handlowych dopuszczalne jest wyłącznie do celów wskazanych w niniejszych Warunkach ogólnych. Powielanie należących do Serwisu be2 programów, świadczeń, procedur, oprogramowania, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków oraz materiałów jest niedopuszczalne, o ile nie jest wyraźnie dozwolone przez Serwis be2.

(2) be2 jest zarejestrowanym w wielu krajach świata znakiem towarowym spółki.

11. Prawo do odstąpienia od umowy, Informacja na temat wykonania prawa do odstąpienia od umowy

Informacja na temat wykonania prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

W celu dokonania odstąpienia od umowy, należy przesłać nam be2 S.à.r.l., Obsługa klienta/Odstąpienie, 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg (Faks: +48 (22) 485 34 72, E-mail: [email protected]) wyraźne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od umowy. Klient może w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy (https://www.be2.pl/info/wzor-formularza-odstapienia-od-umowy), jednak nie jest to obligatoryjne.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy poinformowanie o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas, najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas informacji o Państwa odstąpieniu od umowy. Do zwrotu płatności wykorzystany zostanie ten sam sposób płatności, z wykorzystaniem którego dokonano pierwotnej transakcji, o ile wyraźnie nie uzgodniono innego sposobu. Jednak w żadnym przypadku w związku ze zwrotem płatności nie zostaną pobrane opłaty.

Jeśli zostaliśmy zobowiązani do rozpoczęcia świadczenia usług w okresie do odstąpienia od umowy, wówczas zobowiązują się Państwo do uiszczenia opłaty za usługi wykonane do momentu poinformowania o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy, proporcjonalnie od całego zakresu przewidzianego w umowie za świadczenie usług.

12. Zmiana Warunków ogólnych

(1) Warunki Ogólne zawarte w Regulaminie mogą ulegać zmianom w przypadku, gdy nie mają one wpływu na zasadnicze postanowienia dotyczące stosunku umownego i że taka zmiana jest konieczna w celu adaptacji kwestii nieprzewidzianych w chwili zawierania umowy, a które w znaczący sposób naruszyłyby równowagę stosunku umownego, gdyby pozostały nieuwzględnione. "Zasadnicze postanowienia" to w szczególności takie, które odnoszą się do typu i zakresu uzgodnionych umownie usług i ich czasu trwania, włącznie z postanowieniami regulującymi ich zakończenie. Dalsze modyfikacje lub uzupełnienia Regulaminu mogą mieć miejsce, jeżeli jest to konieczne w celu rozwiązania trudności związanych z realizacją umowy, spowodowanych przez luki wynikłe po zawarciu umowy. W szczególności może to mieć miejsce, gdy zmianom ulega prawodawstwo i gdy ma to wpływ na jeden lub więcej punktów Regulaminu .

(2) Specyfikacje dotyczące usług mogą ulec zmianie, jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obiektywnie mniej korzystnej sytuacji klienta (np. konieczność serwisowania lub ulepszenia funkcjonalności serwisu) niż powodowały ją specyfikacje usług obowiązujące w chwili zawierania umowy i nie różnią się one w zasadniczy sposób od wcześniejszych specyfikacji. Uzasadniona potrzeba dokonania zmian zachodzi wówczas, gdy na rynku dostępne są innowacje techniczne lub, gdy osoby trzecie, od których be2 uzyskuje zaawansowane usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu,  zmieniają zakres swoich świadczeń.

(3)   Klient musi zostać poinformowany o zmianach w Regulaminie oraz w specyfikacjach usług zgodnie z paragrafem 12. (1) i (2) co najmniej sześć (6) tygodni przed ich wejściem w życie. W chwili ich wejścia w życie klient powinien mieć specjalne prawo do zakończenia umowy. Jeżeli klient nie zakończy umowy na piśmie w ciągu sześciu (6) tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianach, zmiany te staną się częścią umowy w chwili ich wejścia w życie. Klient zostanie wyraźnie powiadomiony o takim skutku poprzez powiadomienie o zmianach.

13. Pozostałe

(1) be2 ma prawo zlecić osobom trzecim, które są jego usługodawcami i wykonawcami, świadczenie części lub całości zakresu świadczonych usług, pod warunkiem że nie powoduje to jakichkolwiek niekorzyści dla klienta.

(2) Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków ogólnych bądź umowy są lub staną się nieważne ważność pozostałych postanowień pozostaje wiążąca dla stron.

(3) Obowiązującym prawem w stosunkach pomiędzy Klientem i Serwisem be2 jest prawo polskie, z zastrzeżeniem obowiązkowych postanowień Rozporządzenia UE nr 593/2008.

(4) be2 S.à.r.l. nie uczestniczy w unijnym internetowym systemie rozstrzygania sporów (ODR) i nie ma do tego obowiązku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(5) Właścicielem Serwisu be2 jest spółka be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg.

(6) be2 S.à.r.l. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 123206.