znajdziemy dla Ciebie idealnego partnera
Zarejestruj się teraz BEZPŁATNIE

Ochrona danych osobowych be2

Printer-friendly versionPDF version

(06.06.2019)

Ochrona danych osobowych jest ważnym zagadnieniem dla be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luksemburg Luksemburg (dalej zwaną „be2 S.à.r.l.“). Dlatego przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów odbywa się wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w ramach rejestracji na naszej stronie internetowej w celu korzystania z usług be2 (zwanego dalej „be2“), które wolno nam zbierać, wykorzystywać i przetwarzać w ramach udzielonej przez Państwa zgody.

 

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanych lub identyfikowalnych osób fizycznych (dalej zwanych „osobami zainteresowanymi“). Istnieje różnica pomiędzy danymi osobowymi w ramach bezpłatnego profilu oraz użytkownika Premium.

 

Bezpłatne profile

Przy bezpłatnych profilach zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

dane podstawowe: nick, adres e-mail, hasło, płeć, płeć poszukiwana, data urodzenia

cechy osobiste: cechy charakteru, wzrost, kolor oczu i włosów, długość włosów, figura (budowa ciała), przynależność etniczna, zawód, wykształcenie, dochody roczne, picie alkoholu i palenie papierosów, posiadanie dzieci, religia

poszukiwany profil oraz inne dane: kraj, region, powiat/miasto, kod pocztowy, osobista wiadomość powitalna, zdjęcia profilowe, informacje uzupełniające z kategorii "Poglądy" i "Styl życia"

Pani/Pana dane transakcyjne: ID Klienta, wiadomości, data pierwszej rejestracji, aktywność na naszym portalu, rodzaj dostępu (mobile/PC), wewnętrzny kod trakujący, data i godzina dostępu, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, adres IP, ID urządzenia, operator sieci komórkowej.

 

Członkostwo Premium

W ramach członkostwa Premium zbieramy dodatkowo następujące dane:

adres zamieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu i dane dotyczące płatności. Dane dotyczące karty kredytowej przekazujemy bezpiecznym połączeniem do dostawcy usług płatniczych, z którym mamy podpisaną umowę, po uprzedniej anonimizacji.

 

Cel przetwarzania danych

Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

- świadczenie zamawianych przez Państwa usług, jak również zamawianego serwisu Klienta;

- prowadzenie i administrowanie współpracy między Panem/ią i naszą firmą; np. w celu udostępnienia zamówionej usługi, pobrania płatności, dokonania rozliczeń, wystawienia faktury, uregulowania wierzytelności, do celów księgowych.

- sprawdzenia komunikacji między Klientami a pracownikami serwisu Klienta;

- informowania o nowych lub uzupełniających produktach w dziedzinie randek be2 S.à.r.l., jak również partnerach współpracujących z be2 S.à.r.l. (Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg), oraz dostarczania newslettera;

- realizacji badań opinii Klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku;

- dotrzymywania zobowiązań prawnych (np. zobowiązania do przechowywania dokumentacji do celów handlowych i podatkowych);

- utrzymania i ochrony bezpieczeństwa naszych produktów i usług, jak również naszych stron internetowych poprzez zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, prób dokonania oszustwa, innej działalności kryminalnej, lub działalności podejmowanej w celu szkodzenia innym, jak również poprzez analizę zawartości;

- zażegnywania sporów, realizowania obowiązujących umów, oraz dochodzenia, wykonywania i obrony roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia w/w. celów, łącznie z realizacją umowy zawartej z Panem/ią. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest - jeśli nie zaznaczono wyraźnie inaczej – artykuł 6 (1) (b) i (f) Ustawy o ochronie danych osobowych lub zgoda wyrażona przez Pana/ią zgodnie z art. 6 (1) (a) Ustawy o ochronie danych osobowych.

Gdyby powyższe dane miały być przetwarzane w celu innym niż pierwotnie określony, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia Pana/i o tym, oraz poinformowania o nowym celu. Dzięki temu ma Pan/i możliwość wyrażenia braku zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych do innych celów.

 

Przekazywanie danych

Wszystkie dane, które nam Pan/i przekazał/a, są traktowane poufnie. Pana/i dane osobowe nie zostaną również sprzedane osobom trzecim.

Zasadniczo Pana/i dane osobowe nie są udostępniane do przetwarzania stronom trzecim, chyba że wyraził/a Pan/i na to zgodę lub nasz portal jest upoważniony i/lub zobowiązany prawnie do ich przekazania.

Przekazujemy dane osobowe sądom, urzędom podatkowym, organom władzy, o ile jest to prawnie dozwolone lub wymagane, zgodnie z obowiązującym prawem, aby dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych. Podejmujemy wszelkie środki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i właściwych gwarancji służących ochronie Pana/i danych osobowych.


Przekazujemy Pana/i dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wykonania usługi, w celach wymienionych powyżej, następującym przedsiębiorstwom lub kategoriom przedsiębiorstw:

- insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 Monachium, Niemcy. Jest to nasz partner,

    - odpowiedzialny za utrzymanie naszej platformy, rozwój oprogramowania, obsługę Klienta, jak również za marketing i wysyłkę newsletterów: na przykład https://www.wirecard-cardsolutions.co.uk/privacy-policy/.

- dostawcy usług płatniczych, bankom przejmującym /wykonawczym, w celu realizacji płatności,

- przy braku płatności, firmie windykacyjnej, w celu zabezpieczenia interesów naszej firmy.

- naszemu partnerowi biznesowemu, odpowiedzialnemu za marketing oraz mailing newslettera.

- dane mogą zostać również przekazane wyspecjalizowanym dostawcom w celu zapobiegania bądź zwalczania nadużyć ze strony Klientów lub osób trzecich.

- Dostawca usług IT do przechowywania danych w UE.

Przekazanie danych odbiorcom spoza Unii Europejskiej następuje jedynie wówczas, kiedy wymaga tego ustalenie celu, oraz wyłącznie na podstawie klauzul umownych Unii Europejskiej, lub jeśli przedsiębiorstwo zostało certyfikowane w USA zgodnie z Tarczą Prywatności EU/US (https://www.privacyshield.gov). Daje to gwarancje, że Pana/i dane osobowe, również w USA, będą przetwarzane w sposób zgodny z zaleceniami przetwarzania danych osobowych (Decyzja w sprawie adekwatności Komisji Unii Europejskiej z dnia 12.07.2016, Az. C(2016) 4176 final, ABl L 207/1 z 01.8.2016).
 

Okres przechowywania danych

Jeśli podczas rejestracji (np. w ramach wyrażenia zgody) nie zostanie podany termin przechowywania danych, dane osobowe zostaną skasowane w momencie, kiedy przechowywanie danych nie będzie już konieczne do realizacji celu związanego z przechowywaniem danych, chyba że przeciwko temu przemawiają względy o naturze prawnej (np. obowiązek przechowywania wynikający ze zobowiązań handlowych lub podatkowych)

 

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Pana/i danych przechowywanych i przetwarzanych w naszej firmie przed manipulacją, utratą poufności, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Środki zabezpieczające naszego przedsiębiorstwa są na bieżąco ulepszane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie rozwoju zabezpieczeń.

 

Prawa zainteresowanych: prawo do informacji, poprawiania, kasowania lub ograniczania Pana/i danych osobowych, prawo odwołania, jak również prawo przenoszenia danych.

Na życzenie poinformujemy Pana/ią zgodnie z panującym prawem, czy i które dane osobowe przechowujemy w naszym przedsiębiorstwie. Jeśli jest Pan/i zarejestrowany/a jako użytkownik, oferujemy Panu/i możliwość wglądu do danych, ich zmiany bądź usunięcia. Jeśli pomimo starań naszego przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i poprawności danych, mimo to przechowywane są błędne informacje i Pan/i jako użytkownik nie jest w stanie ich poprawić, na Pana/i życzenie zostaną one zmienione.

Ma Pan/i również prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo. Ponadto ma Pan/i prawo oczekiwać otrzymania danych, które udostępnił/a Pan/i naszemu przedsiębiorstwu, w uporządkowanym czytelnym formacie maszynowym.. Może Pan/i też odmówić przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo.

Dalej jest Pan/i uprawniony do żądania usunięcia Pana/i danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązkiem prawnym do przechowywania danych w określonym czasie. Usuniemy te dane, jeśli nie są one już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane i przetwarzane, lub jeśli odwoła Pan/i udzieloną wcześniej zgodę i nie istnieje żadna podstawa prawna do dalszego przetwarzania Pana/i danych. Ponadto dane usuniemy, jeśli ich przetwarzanie z nieznanych nam przyczyn było bezprawne, lub jeśli wniósł/a Pan/i sprzeciw, przeciwko ich przetwarzaniu i nie istnieją żadne uzasadnione priorytetowe interesy do ich dalszego przetwarzania. Usunięcie danych nastąpi również w przypadku, kiedy zostaniemy do tego prawnie zobowiązani. Nasze przedsiębiorstwo stosuje środki techniczne w celu informowania wszystkich odbiorców Pana/i danych, o Pana/i życzeniach usunięcia lub zmiany danych. Dotyczy to jedynie przypadku, w którym ujawniliśmy lub upubliczniliśmy te dane. Usuwane są wszystkie linki, kopie i repliki Pana/i danych osobowych.

Ma Pan/i prawo w każdej chwili odwołać udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ze skutkiem w przyszłości. Odwołanie zgody nie oznacza, że przetwarzanie danych w przeszłości było niezgodne z prawem.

Przekazanie danych osobowych naszemu przedsiębiorstwu następuje dobrowolnie. Dane te są jednak niezbędne w celu zawarcia umowy lub odpowiedzi na Pana/i zapytania. Jeśli nie chce Pan/i udostępnić swoich danych, umowa z Panem/ią nie może zostać zawarta, nie możemy też odpowiedzieć na Pana/i zapytania. Udostępnienie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w naszej firmie:

[email protected] lub drogą pocztową

be2 S.à.r.l.
be2 Inspektor Ochrony Danych
13 rue du Commerce
L-1351 Luksemburg
Luksemburg

Ma Pan/i również prawo, złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo w Inspektoracie Ochrony Danych.

Inspektorat Ochrony Danych właściwy dla naszego przedsiębiorstwa to:

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

Tél.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Jako osoba zainteresowana ma Pan/i również możliwość zwrócenia się do Inspektoratu Ochrony danych w Pana/i kraju: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Newsletter

Dane udostępnione przez Pana/ią podczas rejestracji w celu korzystania z newslettera będą wykorzystywane jedynie do tego celu.
 
Do skutecznej rejestracji potrzebne jest nazwisko oraz poprawny adres e-mail, dzięki temu subskrypcja newslettera zostanie zarejestrowana. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera

Zgodę na przetwarzanie danych i ich wykorzystanie do wysyłki newslettera może Pana/i w każdej chwili odwołać. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni do tego celu link. Ponadto może Pan/i w każdej chwili zrezygnować z newslettera, wysyłając maila na adres [email protected] lub wysyłając rezygnację pocztą na poniższy adres:

be2 S.à.r.l.
be2 Obsługa Klienta
13 rue du Commerce
L-1351 Luksemburg
Luksemburg

 

Protokołowane dane

Kiedy wejdzie Pan/i na stronę naszego przedsiębiorstwa, Pana/i przeglądarka, z przyczyn technicznych, automatycznie przekaże następujące dane (zwane dalej „danymi protokołowanymi“) do serwera naszego przedsiębiorstwa, które zbieramy w plikach logowania:

- data i godzina dostępu, URL strony przekierowującej, pobrany plik danych, przekazana ilość danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, adres IP, nazwa domeny Pana/i dostawcy Internetu

Chodzi tu o informacje, które nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Te informacje są konieczne ze względów technicznych, żeby poprawnie wyświetlić interesujące Pana/ią informacje ze strony internetowej i są wymagane w przypadku korzystania ze strony. Protokołowane dane są używane wyłącznie do celów statystycznych, żeby zoptymalizować naszą stronę oraz stojące za nią rozwiązania techniczne i są na koniec usuwane.

Protokołowane dane są zapisywane bez powiązania z innymi danymi, zbieranymi w ramach korzystania z usług przez nasze przedsiębiorstwo.

 

Anonimizowanie i pseudonimizowanie profili użytkowników

be2 zleca analizy zachowania Klientów w ramach korzystania z serwisu be2 i tworzy zanonimizowane i pseudonimizowane profile użytkowników. Analiza profilów użytkowników odbywa się bez powiązania z danymi osobowymi, w formie zanonimizowanej lub pseudonimizowanej. Analiza służy poprawie jakości naszych usług.

 

Analizy trackingowe, narzędzia do remarketingu i Scoring

W celu stałej poprawy jakości naszych usług, korzystamy z tzw. technologii trakujących aktywność użytkowników w Internecie.

Google Analytics:

be2 korzysta również z Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, usługi analizowania reklam należącej do Google Ireland Limited (dalej zwaną „Google“). Google Analytics używa tzw. „cookies“ (ciasteczek), to jest plików tekstowych, zapisywanych na komputerze Klienta, umożliwiających analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje na temat korzystania ze strony zbierane przez "cookies" (łącznie z adresem IP) są przekazywane na serwer Google i tam zapisywane. Google używa tych informacji, aby przeanalizować korzystanie ze strony internetowej przez Klienta, zestawić aktywność użytkowników strony dla jej operatora, oraz by świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Google przekazuje te informacje również stronie trzeciej, jeśli jest to wymagane przepisami prawa, lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresu IP Klienta z innymi danymi z Google. Klient ma prawo do zablokowania instalacji cookies przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednakże Klient powinien być świadomy tego, że w tym wypadku nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji strony internetowej. Korzystając z naszej strony, Klient zgadza się na przetwarzanie danych zebranych przez Google w celu i w sposób wcześniej określony. Bliższe informacje na temat Google Analytics i ochrony danych osobowych znajdzie Pan/i na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Analizując użytkowników wykorzystujemy Universal Analytics. Pozwala to na uzyskanie informacji na temat wykorzystywania naszych ofert na różnych urządzeniach ("użytkowanie wieloplatformowe"). Korzystamy z ID użytkownika pod pseudonimem wykorzystując technologię cookie, która nie zawiera żadnych danych personalnych i nie przesyła danych do Google'a. W każdej chwili możesz zrezygnować z procesu gromadzenia i przechowywania danych za pomocą wtyczki przeglądarki Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Musisz dokonać rezygnacji na wszystkich używanych urządzeniach, na przykład na przeglądarce z której korzystasz na telefonie. Aby uzyskać więcej informacji na temat Universal Analytics, odwiedź tę stronę: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?

Następujące funkcje reklamowe Google Analytics są włączone:

  • Remarketing za pomocą Google Analytics
  • Raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google
  • Dane demograficzne Google Analytics i raportowanie zainteresowań
  • Zintegrowane usługi, które wymagają Google Analytics do gromadzenia danych za pomocą reklamowych plików cookie I identyfikatorów

Te funkcje reklamowe umożliwiają Google Analytics zbieranie danych o Twoim ruchu za pomocą plików cookie reklam Google (więcej informacji na https://www.google.com/policies/technologies/types/) oraz identyfikatorów, oprócz danych zebranych za pomocą standardowej implementacji Google Analytics.

Google AdWords (remarketing)

be2 używa ponadto funkcji remarketingu w ramach usługi Google AdWords. Google AdWords jest internetowym programem reklamowym Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej strony odwiedzającym inne strony w ramach sieci Google Display (Google, tzw. Reklamy Google lub inne strony) reklamy dopasowane do ich zainteresowań. W tym celu analizowane są interakcje użytkownika na naszych stronach, np. to, jakimi ofertami interesował się użytkownik, aby również podczas jego wizyt na innych stronach wyświetlać interesujące go reklamy. Aby to osiągnąć Google zapisuje pewna liczbę w przeglądarkach użytkowników odwiedzających określone usługi Google lub strony w sieci Google Display. Poprzez te liczbę nazywaną “cookie” określa się odwiedziny tych użytkowników na stronach i serwisach. Liczba ta służy jako jednoznaczny identyfikator przeglądarki na określonym komputerze, a nie do identyfikacji osoby. Informacje na temat korzystania z naszej strony (łącznie z Pana/i adresem IP) zbierane przez cookie są z reguły przesyłane na serwer i tam zapisywane. Zwracamy uwagę na to, że na tej stronie narzędzie Google AdWords (remarketing) zostało rozszerzone o kod “gat._anonymizeIp();”, co gwarantuje anonimowe zapisywanie adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, Pana/i adres IP jest przechowywany przez Google w skróconej formie, co gwarantuje jego anonimizację i nie pozwala na określenie Pana/i tożsamości. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie, Pana/i adres IP zostanie przedtem skrócony przez Google w krajach członkowskich UE lub w innych krajach, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest pełny adres na serwer Google w USA i tam dopiero skracany. Może Pan/i uniknąć zapisywania informacji przez cookies poprzez odpowiednie ustawienie Pana/i przeglądarki; jednakże musi być Pan/i świadomy/a tego, że w tym wypadku nie będzie mógł/a Pan/i korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji naszej strony internetowej.

Ponadto może Pan/i dezaktywować w swojej przeglądarce reklamy dopasowane przez Google wyświetlane na Google, lub reklamy Google w sieci (w ramach sieci Google Display), klikając na link „dezaktywuj” znajdujący sie na stronie www.google.pl/settings/ads w podpunkcie „Ustawienia dezaktywujące”. Może Pan/i również dezaktywować reklamę dopasowaną przez Google pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ Cookies per Opt-Out, w tym wypadku na Pana/i komputerze pojawi się cookie Opt-Out-Cookie.

Google Firebase

be2 korzysta z Google Firebase, który jest serwisem udostępnianym przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Google). Google Firebase korzysta z technologii śledzenia, która umożliwia nam analizę użytkowania naszej aplikacji. W tym celu informacje na temat użytkowania aplikacji są gromadzone i przesyłane do Google, gdzie przechowywane są lokalnie. Google używa w tym celu ID odbiorcy reklam Twojego urządzenia. Więcej informacji na temat Google Firebase oraz ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/ i https://firebase.google.com/. Google jest certyfikowanym użytkownikiem Tarczy Prywatności. Możesz zarządzać ID reklamodawcy Twojego urządzenia w ustawieniach (iOS: Prywatność > Reklamy > Ograniczaj śledzenie reklam; Android: Konto > Google > Reklamy).

Firebase jest również używany w celu przesyłania powiadomień typu push. Są to wiadomości widoczne tylko w aplikacji. W tym celu, Twój telefon ma przypisany pseudonimiczny odnośnik push, który służy jako miejsce, do którego docierają powiadomienia typu push. W każdym momencie możesz aktywować lub dezaktywować treści powiadomień typu push w ten sposób: (1) Po zainstalowaniu aplikacji, znajdź ją w ustawieniach urządzenia (Ustawienia > Aplikacje), a następnie przejdź do sekcji Ustawienia aplikacji > Powiadomienia, aby zarządzać treściami powiadomień typu push. (2) Możesz również zarządzać treściami notyfikacji typu push na urządzeniu w sekcji Ustawienia > Powiadomienia.

Aplikacje na smartfony należące do be2 korzystają z narzędzia Crashlytics, części Google Firebase, w celu protokółowania awarii aplikacji. w związku ze stosowaniem Crashlytics, nie są przekazywane żadne dane osobowe. Narzędzie przesyła, w czasie rzeczywistym, raporty Crash zawierające dokładne dane dotyczące pozycji kodów oraz informacje nt. urządzenia, które upraszczają naprawę, poprawiając stabilność aplikacji. Z Polityka Prywatności Crashlytics można się zapoznać tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

be2 używa również technologii analitycznej „adjust“, należącej do adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin (“adjust”). adjust stosuje do analizy wyłącznie zanonimizowane adresy IP i adresy użytkowników Mac. Wnioskowanie o tożsamości użytkownika nie jest zatem możliwe.

ID odbiorcy reklam

W celu śledzenia i przesyłania reklam, aplikacja be2 korzysta z ID odbiorcy reklam na urządzeniach Apple'a oraz ID odbiorcy reklam Android dla urządzeń wykorzystujących produkty i usługi Google, zwanych dalej "ID odbiorcy reklam". Użytkownik może dezaktywować ID odbiorcy reklam. W urządzeniach Apple'a możliwe jest to w sekcji Ustawienia > Prywatność > Reklamy, gdzie należy wybrać opcję "Przestań śledzić reklamy". Dla urządzeń korzystających z systemu Android jest to możliwe w sekcji "Ustawienia Google" (lub Ustawienia > Google), gdzie należy stuknąć w "Reklamy", a następnie wybrać opcję "Nie wy