Randki w be2 - znajdź pasującego partnera!

Regulamin

Ogólne Warunki Świadczenia Usługi be2 (zwane dalej „Warunkami ogólnymi")

(Ostatnia zmiana w dniu 16 styczeń2017)

 

Ogólne Warunki Świadczenia Usługi be2 określają zasady korzystania z serwisu be2 (zwanego dalej „Serwisem be2"), obsługiwanego przez spółkę be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg, zwaną dalej „be2".

Z chwilą zarejestrowania w Serwisie be2 Klient oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował Warunki ogólne. Warunki ogólne stanowią tym samym integralną część umowy.

Warunki ogólne obowiązują wszystkich klientów, również tych, którzy korzystają z Serwisu be2 poza terytorium Polski.

Korzystać z Serwisu be2 mogą osoby, które ukończyły 18 lat.

1. Przedmiot umowy

(1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Serwisem be2 mogą być zarówno świadczenia nieodpłatne, jak i odpłatne. Rejestracja w Serwisie be2 jest bezpłatna, dodatkowo płatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Klienta po uiszczeniu stosownej opłaty. Przed skorzystaniem ze świadczenia odpłatnego Klient informowany jest, że dane świadczenie jest odpłatne oraz jaki jest jego koszt. Serwis be2 oferuje Klientowi między innymi następujące świadczenia (patrz również punkt 3. „Serwis be2 oraz zakres świadczeń"):

 • Wykonanie testu osobowości;
 • Opracowanie indywidualnego wyniku testu w oparciu o dane, które Klient podał w ramach testu osobowości. Klient poznaje wówczas nie tylko przetworzone informacje na swój temat, otrzymuje również opis swojego idealnego partnera;
 • Wprowadzenie Klienta do bazy danych Serwisu be2 oraz zarządzanie danymi;
 • Umożliwienie kontaktu z innymi Klientami Serwisu be2.

(2) Przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Serwisem be2 nie jest ani kojarzenie małżeństw, ani pośrednictwo matrymonialne, ani aktywność zorientowana na bezpośrednie ustanowienie związku partnerskiego lub małżeństwa.

(3) Serwis be2 oferuje swoje usługi wyłącznie w celach prywatnych. Rejestrując się do Serwisu be2 Klient zobowiązuje się wykorzystywać Serwis be2 wyłącznie do celów prywatnych, a nie zarobkowych lub zawodowych.

(4) Do korzystania z Serwisu be2 niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. Korzystanie z Serwisu be2 oraz zawarcie umowy

(1) Korzystanie z Serwisu be2 wymaga rejestracji. Podczas rejestracji Klient wybiera nazwę użytkownika, pod którą widoczny będzie dla innych klientów Serwisu be2, oraz hasło osobiste. Ewentualnie Serwis be2 może przydzielić Klientowi w miejsce wybieranej samodzielnie nazwy użytkownika tzw. „kod". Podany adres e-mail służy wyłącznie kontaktowaniu się Serwisu be2 z Klientem i nie jest przekazywany innym Klientom Serwisu be2.

(2) Rejestrując się Klient akceptuje niniejsze Warunki ogólne oraz oświadcza, że jest pełnoletni, tzn. że ukończył 18 lat.

(3) Umowa pomiędzy Klientem a Serwisem be2 zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania się Klienta. Umowy tej dotyczą niniejsze Ogólne Warunki. Rejestracja jest bezpłatna.

(4) W momencie zamówienia odpłatnego świadczenia zarejestrowany Klient uzyskuje tzw. „członkostwo Premium", do którego także zastosowanie mają Warunki ogólne. Klient informowany jest o odpłatności świadczenia oraz o obowiązujących cenach i warunkach zapłaty. Umowa dotycząca odpłatnych świadczeń zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Klienta obowiązku zapłaty na stronie internetowej Serwisu be2 poprzez kliknięcie pola akceptacji.

(5) Klient oświadcza, że dane podane podczas rejestracji, zamówienia oraz zapłaty są prawdziwe.

(6) Serwis be2 zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu Klienta do Serwisu be2 lub poszczególnych usług, a także prawo do usunięcia konta Klienta, jeśli ten korzysta z Serwisu be2 w sposób naruszający postanowienia umowy lub Warunków ogólnych. Blokada dostępu lub usunięcie konta ze wskazanych powyżej przyczyn nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za zamówione świadczenie. W przypadku ciężkiego naruszenia przez Klienta postanowień Warunków ogólnych lub umowy, Serwis be2 zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do (350,00 EUR). Żądanie przez Serwis be2 odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.

3. Serwis be2 oraz zakres świadczeń

(1) Świadczenie usług przez Serwis be2 rozpoczyna się z chwilą rejestracji od testu osobowości. Test ten składa się z szeregu pytań psychologicznych, na które Klient udziela odpowiedzi.

(2) W oparciu o odpowiedzi Klienta Serwis be2 sporządza indywidualny wynik testu Klienta w formie elektronicznej. Wynik testu przekazywany jest Klientowi.

(3) Odpowiedzi Klienta, wynik testu sporządzony w oparciu o odpowiedzi Klienta oraz dalsze dane osobowe wprowadzane są do bazy danych Serwisu be2 i tam są porównywane z danymi innych Klientów Serwisu be2. Porównanie następuje na podstawie algorytmu matematycznego (operacji obliczeniowej), umożliwiającego określenie zgodności dwóch profili Klientów.

(4) Jako wynik porównania danych Klienta z danymi innych Klientów Serwisu be2, Klient otrzymuje listę tych Klientów, którzy najbardziej do niego pasują, w formie anonimowych profili skróconych.

(5) Klient może wówczas skontaktować się z zaproponowanymi mu innymi Klientami Serwisu be2. Bezpośredni kontakt pomiędzy Klientami Serwisu be2 możliwy jest dopiero w przypadku wzajemnej zgody Klientów. Taka wzajemna zgoda może zostać uzyskana w ten sposób, że dany Klient prześle swój anonimowy profil skrócony do wybranych przez siebie Klientów (tzw. „nawiązanie kontaktu"). Drugi Klient może wówczas zadecydować, czy chce odpowiedzieć czy nie. Nawiązanie kontaktu w rozumieniu Warunków Ogólnych następuje również wówczas, gdy Klient przystaje na propozycje kontaktu ze strony innego Klienta. Komunikacja pomiędzy Klientami następuje za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacyjnego Serwisu be2.

(6) Możliwość nawiązywania kontaktów oraz przekazywania wiadomości jest odpłatna, o ile podczas zawierania umowy nie uzgodniono inaczej.

(7) Możliwość nawiązywania kontaktów oraz przekazywania wiadomości w wewnętrznym systemie komunikacyjnym Serwisu be2 każdy Klient nabywa po uiszczeniu stosownej opłaty. Usługa ta świadczona jest przez czas określony np. trzy, sześć miesięcy (tzw. „czas trwania umowy").

Przez miesiąc należy rozumieć nie miesiąc kalendarzowy, tylko okres od określonego dnia danego miesiąca do analogicznego dnia następnego miesiąca (np. od 15 lutego do 15 marca). Jeśli w przypadku ustalanego wg miesięcy terminu w ostatnim miesiącu brakuje dnia właściwego dla upływu terminu, wówczas termin kończy się wraz z upływem ostatniego dnia tego miesiąca (np. trzymiesięczny termin, liczony od dn. 30 listopada, kończy się dn. 28 lutego następnego roku).

(8) Przed uzyskaniem dostępu do świadczeń odpłatnych Klient wyraźnie informowany jest o istniejącym obowiązku zapłaty. Przypadające koszty, zakres świadczeń oraz obowiązujące warunki zapłaty wyjaśniane są w ramach procedury zamawiania danego odpłatnego świadczenia.

(9) Serwis be2 nie gwarantuje, że podane przez Klientów dane są prawdziwe.

Serwis be2 nie gwarantuje, że w trakcie obowiązywania umowy dojdzie do wzajemnie skutecznego nawiązania kontaktu.

(10) Zasadniczo, usługa świadczona przez be2 dostępna jest 24/7. Dostępność szacuje się na 99.5% w ujęciu rocznym. Powyższa wartość nie obejmuje przerw związanych z konserwacją lub aktualizacją oprogramowania lub spowodowanych czynnikami, które nie są zależne od be2, jak niedostępność usług internetowych z winy osób trzecich lub z powodu siły wyższej. be2 zaleca swoim klientom korzystanie z najnowszej (przeglądarki) technologii oraz zastosowanie odpowiednich ustawień przeglądarki (aktywacja Java script, cookies oraz pop-ups) dla lepszego użytkowania be2. W przypadku stosowania nieaktualnej lub niestandardowej technologii, be2 nie może zagwarantować prawidłowego działania wszystkich usług i funkcji.

4. Wzajemne powiadomienia dokonywane przez Klienta i Serwis be2

(1) Powiadomienia Klienta przez Serwis be2 następują albo w formie odpowiednich okienek, pojawiających się po zalogowaniu, tj. po podaniu przez Klienta nazwy użytkownika (ewentualnie przydzielonego mu kodu) oraz hasła, lub poprzez mail na adres podany przez Klienta w trakcie rejestracji.

(2) Powiadomienia Serwisu be2 przez Klienta następują w formie pisemnej poprzez e-mail, faks lub pocztę na adresy wskazane w punkcie 4 powyżej. Dla uwierzytelnienia oraz w celu ochrony przed nadużyciami konieczne jest podanie przez Klienta w powiadomieniach przesyłanych do Serwisu be2 zarejestrowanego w Serwisie be2 adresu e-mail, kraju, w którym korzysta on z Serwisu be2, oraz nazwy użytkownika (ewentualnie przydzielonego mu kodu).

5. Odpowiedzialność cywilna Serwisu be2

(1) Serwis be2 nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa za materiały i dane przekazywane i publikowane na łamach Serwisu be2 przez Klientów oraz za ich prawdziwość, rzetelność i autentyczność. Serwis be2 nie odpowiada za poprawność danych podanych przez Klientów Serwisu be2 w teście osobowości. Serwis be2 nie odpowiada tym samym również za prawidłowość sporządzonego wyniku testu oraz porównania profili Klientów, gdyż sporządzenie wyniku testu oraz porównanie profili Klientów następuje w oparciu o podane dane.

(2) Bezpośrednie podjęcie kontaktu pomiędzy Klientami Serwisu be2 następuje wyłącznie za obopólną zgodą (patrz punkt 3 „Serwis be2 oraz zakres świadczeń"). Serwis be2 nie ponosi tym samym odpowiedzialności, jeśli w okresie obowiązywania umowy nie zostanie podjęty żaden kontakt. Serwis be2 dokłada natomiast wszelkich starań w zakresie pośrednictwa w kontaktach pomiędzy Klientami Serwisu be2 poprzez zapewnienie odpowiednich warunków technicznych. Serwis be2 nie odpowiada za zdarzenia, które mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Klientami, którzy poznali się za pośrednictwem Serwisu be2.

(3) Serwis be2 nie odpowiada za nadużywanie przez innych danych i informacji, gdyż mimo wyraźnego zakazu (patrz punkt 6 „Obowiązki Klienta") Klienci mogą korzystać z Serwisu be2 z naruszeniem prawa. Serwis be2 nie odpowiada tym samym również w przypadkach, gdy informacje, które Klient sam udostępnił osobie trzeciej, wykorzystywane są przez osobę trzecią w sposób bezprawny.

(4) Serwis be2 nie gwarantuje prawidłowej pracy serwisu, tj. jego stałej i nieprzerwanej dostępności. Serwis be2 nie ponosi także odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu be2 spowodowane ingerencją Klientów lub osób trzecich. Serwis be2 zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu be2 w celu jego ulepszania lub konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.

(5) Serwis be2 nie odpowiada za niedozwolone pozyskanie danych osobowych Klientów przez osoby trzecie, np. w wyniku nieuprawnionego dostępu tzw. „hakerów" do bazy danych. Serwis be2 nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za bezprawne działania osób trzecich lub Klientów polegające na ingerencji w system komputerowy, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu be2 i umieszczanie ich na innych stronach WWW lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób.

(6) Serwis be2 nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych przez Klientów w systemach Serwisu be2 spowodowanych awarią sprzętu, Internetu lub na skutek działania osób trzecich.

(7) Serwis be2 nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu be2 przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Klientów we własnym imieniu lub na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Serwisem be2 lub partnerami Serwisu be2.

6. Obowiązki Klienta

(1) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podane przez siebie dane. Zapewnia on, że podane przez niego dane są prawdziwe. Klient zobowiązuje się nie przekazywać danych osób trzecich jako własnych. Podawanie fałszywych danych narusza postanowienia umowy oraz Warunków Ogólnych i może wiązać się z podjęciem przez Serwis be2 stosownych kroków prawnych.

(2) Klient zobowiązuje się do utrzymywania danych podanych w Serwisie be2, w szczególności danych kontaktowych oraz danych płatniczych, w stanie zaktualizowanym.

(3) Serwis be2 uprawniony jest do sprawdzania treści profilu, w tym zamieszczanych zdjęć, pod względem ich zgodności z prawem, Warunkami ogólnymi oraz umową. Serwis be 2 uprawniony jest do odrzucania, zmiany, a nawet usuwania treści danych.

(4) Klient nie powinien podawać informacji, które nie są od niego wyraźnie wymagane. Dotyczy to w szczególności nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, adresu strony internetowej, numeru telefonu, faksu.

(5) Klient oświadcza, że wszelkie dane przekazane do Serwisu be2, w szczególności dane osobowe i fotografie przekazuje dobrowolnie i wyraża zgodę na ich upublicznienie, co oznacza, że dostęp do tych danych będą mieli zarówno Klienci Serwisu be2, jak i nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

(6) Klient oświadcza także, że zgodnie z przepisami prawa posiada uprawnienia (w szczególności przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wykorzystywania wizerunków znajdujących się na zamieszczanych przez niego fotografiach) do publikowania - zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszych Warunkach ogólnych oraz umowie - zdjęć oraz danych. Klient oświadcza, że publikowanie fotografii oraz danych w Serwisie be2 nie naruszy praw osób trzecich. Klient zobowiązuje się w przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń wobec Serwisu be2, do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedniej treści, które zwolni Serwis be2 z odpowiedzialności z tego tytułu. Klient zobowiązuje się także informować Serwis be2 o wszelkich znanych mu roszczeniach osób trzecich kierowanych w związku z powyższym wobec Klienta. Klient jednocześnie zobowiązuje się wstąpić do ewentualnego postępowania toczącego się w związku z powyższym wobec Serwisu be2, jako interwenient uboczny i zwrócić na żądanie Serwisu be2 wszelkie poniesione przez niego w tym zakresie koszty, w tym także koszty doradztwa prawnego, z którego skorzysta Serwis be2.

(7) Klient zobowiązany jest do poufnego traktowania danych (w szczególności nazwisk, adresów zamieszkania, adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów oraz faksów) dotyczących poczty elektronicznej, wiadomości i powiadomień otrzymywanych od innych Klientów Serwisu be2 oraz do nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody osoby, której one dotyczą. Przekazywanie danych osób niebędących Klientami Serwisu be2 jest zabronione.

(8) Klient zapewnia, że nie będzie prowadził działalności komercyjnej za pośrednictwem Serwisu be2 oraz zobowiązuje się do nieprzesyłania innym Klientom Serwisu be2 wiadomości w celach innych niż osobista komunikacja. W szczególności Klient nie będzie reklamować ani oferować towarów lub usług. Klient zobowiązuje się ponadto do nierozsyłania tzw. „spamów" itp.

(9) Klient zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z Serwisu be2 w celu:

 • rozsyłania materiałów szkalujących, gorszących, pornograficznych lub sprzecznych z prawem;
 • grożenia, nękania, zniesławiania itp.;
 • obiecywania, lub żądania świadczeń pieniężnych;
 • naruszania praw osób trzecich.

Klient zobowiązuje się ponadto do:

 • niewprowadzania do Serwisu be2 danych zawierających wirusy (zainfekowanego oprogramowania);
 • niewprowadzania do Serwisu be2 danych zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej, chyba że Klient jest posiadaczem danego prawa lub posiada konieczną zgodę posiadacza prawa do korzystania z oprogramowania lub materiałów;
 • niekorzystania z Serwisu be2 w sposób mogący negatywnie wpływać na dostępność oferty Serwisu be2 dla innych Klientów;
 • nieingerowania w system komputerowy innych Klientów, w tym w szczególności do niepodejmowania bezprawnych działań związanych z pocztą elektroniczną innych Klientów.

(10) Naruszenie przez Klienta jednego ze wskazanych powyżej obowiązków może prowadzić do wypowiedzenia stosunku umownego przez Serwis be2, co związane jest z natychmiastowym zablokowaniem dostępu do Serwisu be2. Wszelkie roszczenia ze strony Serwisu be2 względem Klienta pozostają aktualne (patrz punkt 2 „Korzystanie z Serwisu be2 oraz zawarcie umowy").

(11) Jeżeli Klient wykorzysta dane znajdujące się w Serwisie be2 do celów komercyjnych, Serwis be2 może żądać zapłaty kary umownej w wysokości (2.500,- EUR) za każde pojedyncze naruszenie. Żądanie przez Serwis be2 odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.

(12) Klient zobowiązuje się zwolnić Serwis be2 z wszelkich skutków powództw, roszczeń o odszkodowanie, strat i należności, które powstaną w związku z jego zarejestrowaniem się w Serwisie be2 i korzystaniem z niego. Klient zwalnia Serwis be2 w szczególności z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej oraz z wszelkich zobowiązań i szkód, które mogą wyniknąć na skutek roszczeń powstałych z powodu pomówienia lub znieważenia, oraz naruszenia praw innych Klientów, a także ze szkód, które poniesie Serwis be2 w skutek działań Klienta, jeśli działania te spowodują zaniechanie świadczenia usług innym Klientom. Ponadto Klient zwalnia Serwis be2 z wszelkiej odpowiedzialności i z wszelkich roszczeń, które wynikną z ewentualnego naruszenia Warunków ogólnych i umowy.

(13) Klient winien odbierać napływające do niego wiadomości i odpowiadać na nie regularnie i w razie potrzeby archiwizować je na własnym komputerze lub innym nośniku danych.

(14) Serwis be2 uprawniony jest, bez zgody i zawiadomienia Klienta do usuwania zapisanych na koncie Klienta wiadomości po upływie dwunastu (12) miesięcy od wysłania lub odebrania wiadomości przez Klienta.

(15) Serwis be2 uprawniony jest, bez zgody i powiadomienia Klienta, do usunięcia konta Klienta, który nie korzysta z bezpłatnego Serwisu be2 przez okres przynajmniej sześciu (6) miesięcy. Działanie to służy po pierwsze ochronie danych Klienta, gdyż Serwis be2 przyjmuje, że po upływie tego terminu Klient nie jest już zainteresowany przechowywaniem jego danych, po drugie działanie to służy oczyszczeniu bazy danych Serwisu be2 z nieaktywnych Klientów, co równoznaczne jest z poprawą jakości oferowanej usługi.

7. Informacje dotyczące ochrony danych, przetwarzania danych oraz cookies

(1) Serwis be2 zobowiązany jest przetwarzać powierzone mu dane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 22 stycznia 2004 r.

(2) Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. Serwis be2 pyta podczas rejestracji i w trakcie następującego później testu osobowości między innymi o następujące dane: wiek, płeć oraz adres e-mail. W ramach procedury zamawiania serwisu odpłatnego pobierane są dodatkowe dane, takie jak imię i nazwisko Klienta, jego adres zamieszkania oraz dane bankowe względnie dane karty kredytowej. Dla bezpieczeństwa Klienta Serwis be2 odpowiednio oznacza pytania, których odpowiedź nie jest widoczna dla innych członków Serwisu be2.

Świadczenie przez Serwis be2 usług, zgodnie z punktem 3 „Serwis be2 oraz zakres świadczeń" wymaga pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz wizerunku, podawanych przez Klienta w szczególności w ramach procesu rejestracji oraz w trakcie udzielania odpowiedzi na pytania testu osobowości. Klient niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis be2 lub podmioty współpracujące, przekazanych przez niego danych oraz wizerunku w celu realizacji zawartej przez strony umowy, w tym w szczególności w celu prezentacji danych oraz wizerunku na łamach Serwisu be2.

Informacja: Klient uprawniony jest w każdej chwili do odwołania swojej zgody na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych oraz do domagania się skorygowania zapisanych w Serwisie be2 danych na jego temat. W przypadku odwołania zgody umowa zawarta pomiędzy Serwisem be2 oraz klientem ulegnie rozwiązaniu.

(3) Dalsze pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących usług be2 i współpracujących z nim partnerów. Klient uprawniony jest do odwołania swojej zgody na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną ze skutkiem na przyszłość (patrz ustęp 7 niniejszego punktu „Odwołanie zgody oraz korekta danych").

Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Serwis be2 danych osobowych oraz wizerunku osobistego ze swojego profilu podmiotom współpracującym z Serwisem be2, które w imieniu i na zlecenie Serwisu be2 będą realizowały na rzecz Klienta związane z serwisem usługi w celu zapobiegania i przeciwstawienia się nadużycia usług.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Serwis be2 w celach marketingowych.

Informacja: Klient uprawniony jest w każdej chwili do odwołania swojej zgody na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość oraz do domagania się skorygowania zapisanych w Serwisie be2 danych na jego temat. W przypadku odwołania zgody umowa zawarta pomiędzy Serwisem be2 oraz Klientem ulegnie rozwiązaniu.

(4) Anonimowe lub pseudoanonimowe profile użytkowe

Serwis be2 będzie przeprowadzał lub zlecał przeprowadzanie analiz zachowań Klientów podczas korzystania z Serwisu be2 i sporządzał w tym celu anonimowe lub pseudoanonimowe profile użytkowe. Analiza profili użytkowych nie odbywa się w oparciu o dane osobowe, tylko w sposób anonimowy lub pseudoanonimowy.

Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis be2 swoich anonimowych lub pseudoanonimowych danych do celów reklamowych, badania rynku oraz kształtowania i doskonalenia Serwisu w sposób zorientowany na potrzeby Klientów. Może to uwzględniać transfer do partnerów współpracujących.

(5) Stosowanie Cookies

Część Serwisu be2 wymaga stosowania tzw. „cookies". Serwis be2 informuje tym samym Klienta o stosowaniu cookies.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są albo deponowane w sposób ograniczony czasowo w pamięci roboczej komputera (tzw. „cookies sesyjne"), albo zapisywane na twardym dysku komputera (tzw. „cookies stałe"). Cookies zawierają np. informacje o dotychczasowym dostępie użytkownika do danego serwera, a także informacje o tym, jakie oferty były dotychczas przywoływane oraz jakie warunki płatności były uzgadniane przy dotychczasowych transakcjach. Głównym celem cookies jest po pierwsze udostępnianie oferty dopasowanej do Klienta poprzez zapisywanie jego osobistych ustawień, dokonanych na stronie internetowej, po drugie uczynienie korzystania z Serwisu tak komfortowym, jak to możliwe, gdyż Klient może dzięki temu odwiedzać daną stronę internetową bez konieczności dokonywania za każdym razem tych samych ustawień. Cookies nie są natomiast stosowane do wykonywania samodzielnych programów ani do infekowania wirusami komputera Klienta.

Serwis be2 stosuje cookies sesyjne, partnerskie i afiliowane oraz stałe.

Cookies sesyjne:

Serwis be2 stosuje tzw. „cookies sesyjne". Nie są one zapisywane na twardym dysku komputera Klienta i są usuwane wraz z opuszczeniem przeglądarki. Cookies sesyjne stosowane są w szczególności do uwierzytelnienia nazwy użytkownika podczas procedury rejestracji.

Cookies partnerskie i afiliowane:
Ponadto Serwis be2 stosuje tzw. „cookies partnerskie" względnie „cookies afiliowane". Pod tym pojęciem rozumiane są cookies, które stosowane są, gdy Klient trafia do Serwisu be2 za pośrednictwem bannera reklamowego na stronie partnera kooperacyjnego. Cookies te służą do rozliczeń z partnerem kooperacyjnym i nie zawierają żadnych danych osobowych Klienta. Są one automatycznie usuwane wraz z zarejestrowaniem się Klienta na stronie internetowej Serwisu be2 albo po upływie okresu trwania danego cookies.

Cookies stałe:

Serwis be2 stosuje tzw. „cookies stałe" w celu zapisania osobistych ustawień użytkownika, wprowadzanych przez Klienta podczas korzystania z Serwisu be2. W ten sposób po pierwsze zapewniane jest, że Klient po ponownym odwiedzeniu strony internetowej Serwisu be2 zastaje swoje osobiste ustawienia, a po drugie służy to do tego, aby można było automatycznie rozróżnić, jaki status członkowski ma dany Klient, a także czy widział on już określone informacje względnie materiały reklamowe lub czy wziął udział w ankiecie. Stosowanie stałych cookies służy personalizacji oraz doskonaleniu Serwisu be2.

Strony partnerskie:

O ile Serwis be2 podłączony jest pod stronę internetową partnera kooperacyjnego, również partner kooperacyjny może stosować cookies. Serwis be2 nie sprawuje nad tym żadnej kontroli i nie jest odpowiedzialny za praktyki partnerów kooperacyjnych. Dla pewności Serwis be2 zaleca tym samym swoim Klientom zapoznać się z uregulowaniami dotyczącymi ochrony danych w danej firmie partnerskiej. To samo dotyczy Klienta opuszczającego stronę be2 i przechodzącego na stronę współpracującego partnera.

Informacja: Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies. Klient ma jednakże prawo i możliwość ustawić swoją przeglądarkę w ten sposób, aby odrzucała ona cookies lub domagała się od Klienta ich zatwierdzenia. Jeśli klient decyduje się na odrzucanie lub wyłączanie cookies, może to prowadzić do tego, że zakres świadczeń Serwisu be2 zostanie zredukowany i Serwis be2 nie będzie działał poprawnie.

Google Analytics:

Serwis be2 korzysta również z Google Analytics, usługi analizy internetowej, świadczonej przez firmę Google Inc. (zwaną dalej „Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies", tj. pliki tekstowe, zapisywane na komputerze Klienta i umożliwiające analizę korzystania przez Klienta z danej strony internetowej. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z niniejszej strony internetowej (w tym adres IP) wysyłane są do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez Klienta, aby zestawiać analizy aktywności na stronie internetowej dla jej operatora i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz Internetu. Firma Google przekazuje te informacje ewentualnie osobom trzecim, o ile jest to ustawowo wymagane lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym razie nie łączy adresów IP Klientów z innymi danymi, posiadanymi przez firmę Google. Klient może uniemożliwić zainstalowanie takich cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki, Klient informowany jest jednakże, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje Serwisu be2 są w pełni wykorzystywane. Korzystając z Serwisu be2, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Google pobieranych danych w opisany powyżej sposób i do wskazanych powyżej celów.

Ponadto Serwis be2 stosuje programy analityczne różnych innych podmiotów, po to by wykorzystywać otrzymane dane w formie anonimowej lub pseudoanonimowej do kształtowania Serwisu be2 i doskonalenia go w sposób zgodny z potrzebami Klientów, a także do celów reklamowych i badania rynku (patrz ustęp 4 niniejszego punktu „Anonimowe lub pseudoanonimowe profile użytkowe").

(6) Informowanie na temat zapisanych danych

Klient ma w każdej chwili prawo domagać się informacji na temat jego danych zapisanych w Serwisie be2, ich pochodzenia, celu zapisania oraz odbiorcy, do którego dane te są przekazywane. Informacja ta jest nieodpłatna i udzielana jest pisemnie.

Żądanie przekazania informacji należy kierować, załączając kopię dowodu osobistego lub paszportu oraz podając zarejestrowany w Serwisie be2 adres e-mail, kraj, w którym korzysta się z Serwisu be2, oraz nazwę użytkownika (ewentualnie przydzielony kod), w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem, na adres:

be2 S.à.r.l.
Serwis Klienta be2
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

(7) Odwołanie zgody oraz korekta danych

Klient ma w każdej chwili prawo odwołać zgodę na wykorzystywanie jego danych zgodnie z powyższym opisem oraz domagać się skorygowania danych zapisanych na jego temat w Serwisie be2.

Odwołanie zgody lub żądanie skorygowania danych należy kierować, podając zarejestrowany w Serwisie be2 adres e-mail, kraj, w którym korzysta się z Serwisu be2, oraz nazwę użytkownika (ewentualnie przydzielony kod), w formie pisemnej na adres:

be2 S.à.r.l.
Serwis Klienta be2
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

lub Faks: +48 (22) 485 34 72
lub E-mail:
serwisklienta@be2.pl

(8) Serwis be2 informuje wyraźnie Klienta, że ochrona danych nie może zostać zagwarantowana w pełnym zakresie, zgodnie z obecnym stanem techniki, w przypadku transmisji danych w sieciach otwartych, takich jak Internet. O bezpieczeństwo danych przekazywanych do Internetu troszczy się sam Klient.

8. Wypowiedzenie umowy, przedłużenie umowy oraz wstrzymanie świadczenia usługi

(1) Wypowiedzenie umowy

Klient może zawrzeć z Serwisem be2 umowę o charakterze odpłatnym (umowa odpłatna) oraz umowę o charakterze nieodpłatnym (umowa nieodpłatna). Umowa nieodpłatna powstaje z chwilą rejestracji Klienta w Serwisie be2.

Klient jest w każdej chwili uprawniony do wypowiedzenia umowy nieodpłatnej bez podania przyczyny. Wypowiedzenie członkostwa następuje poprzez kliknięcie łącza „Usuń profil" w menu „Ustawienia" na stronie internetowej Serwisu be2.

Serwis be2 uprawniony jest do wypowiedzenia nieodpłatnej umowy z terminem wypowiedzenia 14 dni. Niezależnie od powyższego Serwis be2 jest w każdej chwili uprawniony do wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w niniejszych Warunkach ogólnych oraz umowie.

Wypowiedzenie odpłatnej umowy (tzw. „członkostwa Premium") musi nastąpić co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem danego okresu umownego chyba, że Serwis be2 wskaże inny termin (patrz ustęp 2 niniejszego punktu „Przedłużenie umowy").

Wypowiedzenie umowy odpłatnej jest skuteczne, gdy nastąpi poprzez złożenie wyraźnego, pisemnego oświadczenia. O ile istnieje możliwość techniczna „wypowiedzenia umowy w trybie on-line", wypowiedzenie może nastąpić również przy użyciu odpowiedniego łącza na stronie internetowej Serwisu be2. Dla właściwego przyporządkowania Klienta oraz w celu ochrony przed nadużyciami w każdym przypadku konieczne jest, żeby Klient w piśmie wypowiadającym umowę podał w sposób czytelny (używając WIELKICH LITER) swoje imię i nazwisko, kraj, w którym korzysta z Serwisu be2, zarejestrowany w Serwisie be2 adres e-mail oraz nazwę użytkownika (ewentualnie przydzielony mu kod).

Wypowiedzenie umowy należy kierować na adres:

be2 S.à.r.l.
Serwis Klienta be2
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

lub Faks: +48 (22) 485 34 72

Informacja : Umowa odpłatna nie może zostać wypowiedziana poprzez zwykłe usunięcie profilu. Usunięcie profilu w przypadku świadczenia odpłatnego nie powoduje rozwiązania stosunku umownego. Usuwając profil Klient rezygnuje jedynie z korzystania z już opłaconego świadczenia. Oznacza to, że Klient nie otrzyma zwrotu dokonanej zapłaty.

Przez pisemne wypowiedzenie rozumie się także przesłanie wiadomości poprzez email oraz faks na adres wskazany w niniejszych Warunkach ogólnych, w sposób w nich wskazany.

(2) Przedłużenie umowy

Umowa o wykonywanie odpłatnej usługi przedłużana jest automatycznie o okres uzgodniony w zamówieniu (np. 3, 6 względnie 12 miesięcy), o ile Klient nie wypowie umowy pisemnie co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem danego okresu umownego - chyba, że uzgodniony został inny termin - podając imię i nazwisko, kraj, w którym korzysta on z Serwisu be2, zarejestrowany w Serwisie be2 adres e-mail oraz nazwę użytkownika (ewentualnie przydzielony mu kod). Patrz ustęp 1 niniejszego punktu „Wypowiedzenie umowy", akapit „Wypowiedzenie odpłatnej umowy".

W przypadku abonamentu próbnego, akcji reklamowych itp. mogą zachodzić odstępstwa od tej reguły. W każdym przypadku Klient informowany jest o okresie trwania abonamentu próbnego, możliwości jego wypowiedzenia oraz jego ewentualnym automatycznym przedłużeniu.

Przy zamawianiu odpłatnego świadczenia Klient informowany jest w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia o okresie trwania umowy, dacie rozpoczęcia obowiązywania umowy.

be2 poinformuje Użytkownika poprzez wiadomość email, przesłaną na adres email podany podczas rejestracji o zbliżajacym się terminie przedłużenia abonamentu, przed jego przedłużeniem.

(3) Określenie usług

Zakres usług świadczonych przez Serwis be2 może być w każdym czasie ograniczany lub rozszerzany. Klienci, którzy do chwili wstrzymania wykonywania świadczenia przez Serwis be2 opłacili usługę, która nie została jeszcze wykonana otrzymają proporcjonalny zwrot należności za niezrealizowaną usługę.

9. Reklamacja, opóźnienie w zapłacie

(1) Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pisemnie na podane poniżej adresy:

be2 S.à.r.l.
Serwis Klienta be2
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

lub Faks: +48 (22) 485 34 72
lub E-mail:
serwisklienta@be2.pl

(2) Zarzuty względem wysokości pobranych z konta lub wskazanych w fakturze kosztów Klient winien zgłosić do Serwisu be2 i uzasadnić w formie pisemnej w terminie sześciu (6) tygodni od pobrania z konta kwestionowanych kosztów lub otrzymania faktury.

W przypadku uprawnionego zarzutu dochodzona suma jest Klientowi zwracana lub oferowane jest przedłużenie wykonywania odpłatnego świadczenia („członkostwa Premium"). Przedłużenie wykonywania świadczenia odpowiada proporcjonalnie okresowi, do którego Klient wniósł uprawniony zarzut.

Klient ma ponadto prawo wyznaczyć Serwisowi be2 termin pięciu dni roboczych na przywrócenie prawidłowego wykonywania świadczenia. Jeśli przyczyna reklamacji nie zostanie usunięta po upływie tego terminu, Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy. Zwrot niewykorzystanego salda następuje zgodnie z punktem 8 „Wypowiedzenie umowy, przedłużenie umowy oraz wstrzymanie świadczenia usługi", ustęp 1.

Nieistotne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu nie uprawniają do wnoszenia reklamacji. Nieistotne utrudnienie w korzystaniu z odpłatnego świadczenia zachodzi wówczas, gdy okres, w którym Klient nie może korzystać z odpłatnego świadczenia, nie przekracza dwóch następujących po sobie dni.

Serwis be2 zastrzega sobie prawo egzekwowania od Klienta w ramach ustawowych możliwości kosztów powstałych na skutek wykonania płatności za pośrednictwem karty kredytowej z naruszeniem przepisów prawa.

10. Prawa autorskie

(1) Wszelkie prawa do należących do Serwisu be2 programów, procedur, treści oprogramowania, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków, materiałów oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej będących częścią Serwisu be2 przysługują wyłącznie Serwisowi be2. Korzystanie z wszelkich programów i zawartych w nich treści, materiałów oraz marek i nazw handlowych dopuszczalne jest wyłącznie do celów wskazanych w niniejszych Warunkach ogólnych. Powielanie należących do Serwisu be2 programów, świadczeń, procedur, oprogramowania, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków oraz materiałów jest niedopuszczalne, o ile nie jest wyraźnie dozwolone przez Serwis be2.

(2) be2 jest zarejestrowanym w wielu krajach świata znakiem towarowym spółki.

11. Prawo do odstąpienia od umowy, Informacja na temat wykonania prawa do odstąpienia od umowy

Informacja na temat wykonania prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

W celu dokonania odstąpienia od umowy, należy przesłać nam be2 S.à.r.l., Obsługa klienta/Odstąpienie, 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg (Faks: +48 (22) 485 34 72, E-mail: serwisklienta@be2.pl) wyraźne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od umowy. Klient może w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy (http://www.be2.pl/info/wzor-formularza-odstapienia-od-umowy), jednak nie jest to obligatoryjne.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy poinformowanie o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas, najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas informacji o Państwa odstąpieniu od umowy. Do zwrotu płatności wykorzystany zostanie ten sam sposób płatności, z wykorzystaniem którego dokonano pierwotnej transakcji, o ile wyraźnie nie uzgodniono innego sposobu. Jednak w żadnym przypadku w związku ze zwrotem płatności nie zostaną pobrane opłaty.

Jeśli zostaliśmy zobowiązani do rozpoczęcia świadczenia usług w okresie do odstąpienia od umowy, wówczas zobowiązują się Państwo do uiszczenia opłaty za usługi wykonane do momentu poinformowania o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy, proporcjonalnie od całego zakresu przewidzianego w umowie za świadczenie usług.

12. Zmiana Warunków ogólnych

(1) Serwis be2 uprawniony jest w każdej chwili do zmiany Warunków ogólnych. Serwis be2 informuje Klienta o zmianie Warunków ogólnych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacyjnego Serwisu be2. Zamiast załączania kompletnego tekstu wystarczające jest przesłanie odesłania do adresu internetowego, pod którym można przywołać nową wersję Warunków Ogólnych. O ile Klient nie odrzuci zmiany w terminie czterech (4) tygodni od powiadomienia, zmienione Warunki Ogólne traktowane są jako przyjęte. Do odrzucenia Warunków ogólnych wystarczające jest przesłanie do Serwisu be2 wiadomości email zawierającej informację o odrzuceniu nowych Warunków ogólnych.

(2) W przypadku, gdy Klient odrzuci zmienione Warunki ogólne, obowiązują go dalej uzgodnione pierwotnie Warunki ogólne. Serwis be2 zastrzega sobie jednakże w takim przypadku prawo natychmiastowego zakończenia nieodpłatnego członkostwa oraz nieprzedłużania odpłatnego członkostwa poza uzgodniony okres trwania umowy. Członkostwo kończy się w takim przypadku wraz z upływem uzgodnionego umownie okresu. Serwis be2 informuje Klienta najpóźniej na siedem (7) dni przed upływem okresu umownego o takim wypowiedzeniu umowy.

13. Pozostałe

(1) Serwis be2 oraz Klient niniejszym oświadczają, że Serwis be2 uprawniony jest do dokonania cesji części lub całości praw i/lub obowiązków związanych z Serwisem be2.

(2) Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków ogólnych bądź umowy są lub staną się nieważne ważność pozostałych postanowień pozostaje wiążąca dla stron.

(3) Obowiązującym prawem w stosunkach pomiędzy Klientem i Serwisem be2 jest prawo polskie.

(4) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

(5) Właścicielem Serwisu be2 jest spółka be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg.

(6) be2 S.à.r.l. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 123206.